Rancangan Pengajaran Harian ( RPH )

Tarikh : 16 Jun 2011
Hari : Khamis
Kelas : 4 Nawawi
Bilangan pelajar : 25 orang
Masa : 10.05 a.m  – 10.45 a.m
Mata pelajaran : Bahasa Arab Tinggi
Tajuk : Lam Nafiyah Lil JinsiLatihan/masaObjektif

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Kaedah P&P
Alat Bantuan Mengajar (ABM)

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar
Pengenalan
Set induksi
( 5 minit )
Ø  Memupuk minat             pelajar terhdap pelajaran
1)      Guru memberi gambaran awal mengenai tajuk yang akan dipelajari pada waktu tersebut dengan menunjukkan slide pelajaran Lam Nafiyah Lil Jins kepada pelajar
2)      Guru menghubungkaitkan antara slide dengan tajuk pelajaran yang akan dilaksanakan pada waktu tersebut.
1)      Pelajar memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap slide yang dipaparkan.
2)      Pelajar mengetahui tajuk-tajuk kecil dalam  pelajaran yang akan dipelajari
ü  Modul pengajaran
ü  Komputer
ü  Slide show subjek

Aktiviti 1:
Bahagian Lam dan takrif Lam Nafiyah Lil Jins
( 5 minit )
Ø  Pelajar dapat mengetahui dengan jelas bahagian Lam  dan perbezaannya serta memahami dengan baik makna Lam Nafiyah Lil Jins beserta contoh
1)      Guru memberikan nota ringkas kepada pelajar
1)      Guru menjelaskan bahagian Lam kepada pelajar beserta contohnya
2)      Guru menjelaskan takrif Lam Nafiyah Lil Jins kepada  pelajar beserta contoh
1)      Pelajar memahami dengan mudah bahagian lam dan contohnya
2)      Pelajar memahami maksud Lam Nafiyah Lil Jins dengan jelas

ü  Buku teks
ü  Nota pelajaran
ü  Marker pen dakwat hitam, merah dan biru
ü  Papan putih
Aktiviti 2:
Perbezaan Lam dan Laisa serta syarat-syarat Lam Nafiyah Lil Jins beramal ( 15 minit )
Ø  Pelajar dapat mengetahui dengan jelas perbezaan antara Lam dan Laisa dalam bab Inna wa akhawatuha
Ø  Pelajar dapat memahami syarat-syarat Lam Nafiyah Lil Jins beramal
1)      Guru menunjukkan perbezaan antara Lam dan Laisa dengan membentuk dua ayat yang berbeza
2)      Guru menjelaskan syarat-syarat Lam Nafiyah Lil Jins beramal beserta contohnya
1)      Pelajar memberi tumpuan yang mendalam tehadap perbezaan Lam dan Laisa
2)      Pelajar mendengar dengan tekun mengenai pelajaran “syarat-syarat Lam Nafiyah Lil Jins beramal”
ü  Buku teks
ü  Marker pen
ü  Papan  putih
Aktiviti 3:
Latihan dan sesi soal-jawab
( 10 minit )

Ø  Pelajar dapat memahirkan diri dalam subjek yang dipelajari dengan menjawab soalan-soalan yang diberikan guru
1)      Guru menguji pemahaman pelajar dengan mengutarakan soalan yang berkaitan dengan pelajaran hari ini kepada pelajar
2)      Guru memberikan 5 minit untuk pelajar cuba menjawab soalan yang diberi
3)      Guru mengutarakan  soalan-soalan yang terdapat dalam latihan kepada pelajar
4)      Guru membuka ruang kepada pelajar untuk bertanya
1)      Pelajar menjawab latihan yang diberi guru
2)      Pelajar mendengar dengan teliti soalan yang ditanya oleh guru
3)      Pelajar menjawab dengan yakin soalan-soalan  yang diberikan
4)      Pelajar berjumpa guru untuk menanyakan bahagian-bahagian pelajaran yang tidak di fahami
ü  Buku teks
ü  Soalan latihan
Penutup: refleksi
( 5 minit )
Ø  Pelajar dapat mengetahui dan memahami dengan mudah bahagian Lam, takrif dan syarat-syarat Lam Nafiyah Lil Jins beramal
1)      Guru memberi kesimpulan secara ringkas terhadap pelajaran  yang dipelajari hari ini.
2)      Guru memberikan soalan-soalan latihan untuk pelajar siapkan di rumah
1)      Pelajar membuat nota ringkasan tentang pelajaran hari ini.
2)      Pelajar menyelesaikan tugasan  yang diberi oleh guru sebaik-baiknya
ü  Soalan Latihan
Tarikh : 17 Jun 2011
Hari : Jumaat
Kelas : 4 Nawawi
Bilangan pelajar : 35 orang
Masa : 08.05a.m  – 09.45 a.m
Mata pelajaran : Bahasa Arab Tinggi
Tajuk : Lam Nafiyah Lil JinsiLatihan/masaObjektif

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Kaedah P&P
Alat Bantuan Mengajar (ABM)

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar
Pengenalan
Set induksi
( 5 minit )
Ø  Menanam minat pelajar terhadap pelajar
1)      Guru mengingatkan kembali tajuk yang dipelajari sebelumnya dengan memaparkan video kepada pelajar
1)      Pelajar menimbas kembali pelajaran lepas dengan mendengar dan memerhatikan video yang ditayangkan
ü  Komputer
ü  LCD
Aktiviti 1 :
 Keadaan atau bahagian-bahagian  Lam Nafiyah Lil Jins
( 7 minit )
Ø  Pelajar dapat mengetahui keadaan atau bahagian-bahagian Lam Nafiyah Lil Jins berserta contohnya dengan  jelas.1)      Guru menerangkan bahagian-bahagian Lam  Nafiyah Lil Jins beserta contoh setiap bahagian tersebut.
2)      Guru menyatakan I’rab setiap contoh yang diberikan
1)      Pelajar mengetahui bahagian-bahagian Lam Nafiyah Lil Jins dan contohnya
2)      Pelajar menumpukan perhatian terhadap I’rab contoh ayat yang diberikan
   ü  marker pen
ü  papan putih
ü  ringkasan nota pelajaran
Aktiviti 2 :
Aktiviti berkumpulan: membina ayat Bahasa Arab
( 10 minit )

Ø  Pelajar dapat membina ayat yang berkaitan Lam Nafiyah Lil Jins dalam Bahasa Arab  dengan tepat mengikut bahagian-bahagian dan keadaannya
1)      Guru meminta pelajar berada dalam kumpulan
2)      Guru memberi masa 3 minit untuk pelajar membina ayat-ayat Lam Nafiyah Lil Jins dalam Bahasa Arab di atas kertas majong.
3)      Guru memantau aktiviti pelajar dan membetulkan ayat jika terdapat kesilapan
      1)   Terdapat 5 kumpulan
2)      Setiap kumpulan  membina 2 bentuk ayat dan membentangkannya beserta I’rab ayat tersebut.
3)      Pelajar mengambil perhatian terhadap ayat yang silap dan membetulkannya
ü  5 marker pen  pelbagai warna
ü  5 kertas majong
Aktiviti 3:
Latihan dan soal-jawab
( 15 minit )
Ø  Pelajar dapat menguji kefahaman mereka dengan membuat latihan dan menjawab soalan guru
1)      Guru memberikan soalan-soalan latihan kepada pelajar
2)      Guru memberikan 5 minit untuk pelajar mencuba menjawabnya
3)      Guru mengutarakan  soalan yang berkaitan latihan yang diberi kepada pelajar
4)      Guru memberi ruang kepada pelajar untuk bertanya.
1)      Pelajar menjawab soalan latihan yang diberi
2)      Pelajar yang dipilih guru perlu  menjawab soalan yang ditanya
3)      Pelajar bertanya kepada guru mengenai pelajaran yang kurang difahami
ü  Soalan latihan
ü  Marker pen
ü  Papan putih
Penutup:
Refleksi
( 3 minit )
Ø  Pelajar dapat memahami dengan jelas keadaan bahagian-bahagian Lam Nafiyah Lil Jins beserta contohnya.
1)      Guru merumuskan pelajaran  hari ini secara ringkas
2)      Guru memberikan latihan kepada pelajar untuk disiapkan di rumah dan menghantarnya dalam kelas seterunya
1)      Pelajar mengambil perhatian terhadap  rumusan guru
2)      Pelajar menyelesaikan latihan di rumah
ü  soalan-soalan latihanKesimpulan daripada Rancangan Pengajaran Harian ( RPH )